صفحه دوم
رئیسی: غصه من بحث از آسیب شناسی نیست بحث از آسیب زدایی است